Štúdium a akreditácia - Pracovník Solárneho štúdia

Vlastníte solárne štúdio alebo si ho plánujete v budúcnosti otvoriť? Len teraz máte možnosť zapojiť sa do bezplatného pilotného programu a získať potrebnú kvalifikáciu na prevádzkovanie a obsluhovanie solárneho štúdia! 

V rámci nových smerníc EÚ, bude práca s UV žiarením spadať pod kategórie, pre ktoré bude potrebné vlastniť akreditované osvedčenie v odbore solárnych štúdií.  

Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (SOK) s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spúšťa Národný projekt štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií. Naša spoločnosť GPJ, spol. s r.o. (Ergoline Slovensko) sa v rámci tohto projektu stala Akreditovanou inštitúciou „AI“ na školenie a testovanie pracovníkov solárneho štúdia. 

Využite možnosť aj vy získať ako prví osvedčenie s platnosťou v celej EU. Zapojte sa do bezplatného pilotného projektu štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií.

Projekt zahŕňa teoretickú a praktickú časť a bude ukončený skúškou na overenie kvalifikácie. Pilotný projekt je spustený od decembra 2022 a bude dostupný zdarma len do marca 2023. Prihláste sa hneď, počet miest na skúšky je obmedzený len pre 5 účastníkov. Termíny skúšok zverejníme v najbližších dňoch. 

Viaco o projekte:

NÁRODNÝ PROJEKT SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ v Slovenskej republike

Ciele projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a in-formálneho učenia sa v Slovenskej republike. Cieľom Národného projektu systému overovania kvalifikácií ( NP SOK ) je podpora snahy jednotlivca o overenie kvalifikácie a preskúšanie vedomostí či zručností získaných mimo formálneho systému vzdelávania. Na Slovensku overovanie kvalifikácií vychádza z možností zákona č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní a jeho novelizácií. 

Prínosy projektu

  • potvrdenie vedomostí, zručností a kompetencií
  • osvedčenie o kvalifikácii
  • flexibilita na trhu práce
  • získanie zamestnania
  • kariérny rast

Cieľové skupiny

  • zamestnanci
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  • starší ľudia v produktívnom veku
  • uchádzači o zamestnanie 

Cieľovou skupinou ľudí so záujmom o overenie kvalifikácie Pracovník obsluhujúci solárium sú najmä podnikatelia, živnostníci, alebo zamestnanci, ktorí majú záujem o prevádzkovanie solária, pričom im chýba osvedčenie o kvalifikácii. Záujemca musí mať v čase konania skúšky na overenie kvalifikácie minimálne 18 rokov, ukončené minimálne základné vzdelanie. V prípadne, ak má tiež absolvované rekvalifikačné kurzy v odbore kozmetička/ kozmetik, manikérka/ manikér, nechtový design, gélové a akrylové nechty, pedikérka/ pedikér, vizážistka/ vizážista, kolorista, masér, špecialista pre permanentný make – up, pracovník body piercingu, tetovač na telo, tieto sa môžu čiastočne uznať v procese overenia kvalifikácie.  Úspešní absolventi sú informovaní aj o trasovaní ich uplatnenia  na trhu práce.   

Poďte spolu s nami zvýšiť úroveň našej profesie, využite tento študijný program a vytvorte bezpečné prostredie pre seba, svojich zamestnancov ale hlavne zákazníkov, ktorí určite ocenia opaľovanie v bezpečnom, príjemnom a hlavne akreditovanom solárnom štúdiu.

👉 Aktuálne termíny:

30. januára 2023 (Obsadené)
4. februára 2023 (Obsadené)
18. februára 2023 
25. februára 2023 

👉 Termíny skúšok sa budú postupne dopĺňať  na našej stránke a tiež nášom Facebook profile Ergoline Slovensko

Národným Garantom pre štúdium a akreditáciu sa stala p. Gabriela Justová, konateľka spoločnosti GPJ, spol. s r.o., – ERGOLINE SK. Spoločnosť je akreditovanou inštitúciou v sektore národného hospodárstva REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY, a na základe týchto skutočností vzniká v Solárium Ergoline Slovensko. aj študijné pracovisko. 

autorizovaná inštitúcia overovania kvalifikácií

Systém overovania kvalifikácie pre pracovníka obsluhujúceho solárium v rámci Národného projektu Systému overovania kvalifikácií v SR je prísne nastavený v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. http://www.minedu.gov.sk/, www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

 

error:

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY ?

máte záujem o solárium ?