Štúdium a akreditácia - Pracovník Solárneho štúdia

Vlastníte solárne štúdio alebo si ho plánujete v budúcnosti otvoriť? Len teraz máte možnosť zapojiť sa do bezplatného pilotného programu a získať potrebnú kvalifikáciu na prevádzkovanie a obsluhovanie solárneho štúdia! 

V rámci nových smerníc EÚ, bude práca s UV žiarením spadať pod kategórie, pre ktoré bude potrebné vlastniť akreditované osvedčenie v odbore solárnych štúdií.  

Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (SOK) s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spúšťa Národný projekt štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií. Naša spoločnosť GPJ, spol. s r.o. (Ergoline Slovensko) sa v rámci tohto projektu stala Akreditovanou inštitúciou „AI“ na školenie a testovanie pracovníkov solárneho štúdia. 

Využite možnosť aj vy získať ako prví osvedčenie s platnosťou v celej EU. Zapojte sa do bezplatného pilotného projektu štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií.

Projekt zahŕňa teoretickú a praktickú časť a bude ukončený skúškou na overenie kvalifikácie. Pilotný projekt bol spustený od decembra 2022 a bol dostupný zdarma len do júna 2023. 

AKTUALIZÁCIA: Nové registrácie do programu overovania kvalifikácie sú dočasne pozastavené. Nové kolá skúšok čakajú na legislatívne zmeny Zákona o celoživotnom vzdelávaní. 

Viaco o projekte:

NÁRODNÝ PROJEKT SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ v Slovenskej republike

Ciele projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a in-formálneho učenia sa v Slovenskej republike. Cieľom Národného projektu systému overovania kvalifikácií ( NP SOK ) je podpora snahy jednotlivca o overenie kvalifikácie a preskúšanie vedomostí či zručností získaných mimo formálneho systému vzdelávania. Na Slovensku overovanie kvalifikácií vychádza z možností zákona č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní a jeho novelizácií. 

Prínosy projektu

  • potvrdenie vedomostí, zručností a kompetencií
  • osvedčenie o kvalifikácii
  • flexibilita na trhu práce
  • získanie zamestnania
  • kariérny rast

Cieľové skupiny

  • zamestnanci
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  • starší ľudia v produktívnom veku
  • uchádzači o zamestnanie 

Cieľovou skupinou ľudí so záujmom o overenie kvalifikácie Pracovník obsluhujúci solárium sú najmä podnikatelia, živnostníci, alebo zamestnanci, ktorí majú záujem o prevádzkovanie solária, pričom im chýba osvedčenie o kvalifikácii. Záujemca musí mať v čase konania skúšky na overenie kvalifikácie minimálne 18 rokov, ukončené minimálne základné vzdelanie. V prípadne, ak má tiež absolvované rekvalifikačné kurzy v odbore kozmetička/ kozmetik, manikérka/ manikér, nechtový design, gélové a akrylové nechty, pedikérka/ pedikér, vizážistka/ vizážista, kolorista, masér, špecialista pre permanentný make – up, pracovník body piercingu, tetovač na telo, tieto sa môžu čiastočne uznať v procese overenia kvalifikácie.  Úspešní absolventi sú informovaní aj o trasovaní ich uplatnenia  na trhu práce.   

Poďte spolu s nami zvýšiť úroveň našej profesie, využite tento študijný program a vytvorte bezpečné prostredie pre seba, svojich zamestnancov ale hlavne zákazníkov, ktorí určite ocenia opaľovanie v bezpečnom, príjemnom a hlavne akreditovanom solárnom štúdiu.

👉 Termíny absolvovaných skúšok:

30. januára 2023 
4. februára 2023
18. februára 2023 
25. februára 2023 
4. marca2023 
11. marca 2023
18. marca 2023
25. marca 2023 
14. apríla 2023 
29. apríla 2023 
25.mája 2023 
3. júna 2023

Všetkým absolventom blahoželáme!

👉 O možnostiach ďalších skúšok budeme informovať našej stránke a tiež našom Facebook profile Ergoline Slovensko

Národným Garantom pre štúdium a akreditáciu sa stala p. Gabriela Justová, konateľka spoločnosti GPJ, spol. s r.o., – ERGOLINE SK. Spoločnosť je akreditovanou inštitúciou v sektore národného hospodárstva REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY, a na základe týchto skutočností vzniká v Solárium Ergoline Slovensko. aj študijné pracovisko. 

autorizovaná inštitúcia overovania kvalifikácií

Systém overovania kvalifikácie pre pracovníka obsluhujúceho solárium v rámci Národného projektu Systému overovania kvalifikácií v SR je prísne nastavený v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. http://www.minedu.gov.sk/, www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

 

error:

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY ?

máte záujem o solárium ?